تندیس کارآفرین برتر در سال 1393

تندیس برند منتخب در صنعت گردشگری

تقدیر نامه گروه آسمان ایران

مجوز فعالیت مدیر فنی بند ب

کیفیت خدمات

دوره آموزشی تایلند استثنایی

مجوز دوره تیکتینگ و فروش

کارآفرین برتر

واحد اشتغالزای کشور

برند منتخب در صنعت گردشگری